V rámci implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania materské školy zapojené do NP MRK 2 vytvoria učebné zdroje využívané pri implementácii ŠkVP. Každá materská škola vytvorí 2 učebné zdroje, spolu to je 220 učebných zdrojov.
Z dôvodu realizovania inovácii v štátnom vzdelávacom programe sfinalizované učebné zdroje rozdelené do 2 katalógov a to podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) a podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015).
Obe katalógy priebežne dopĺňame.

Databáza učebných zdrojov - všetky zdroje

Celkový počet učebných zdrojov:208
Max. počet záznamov na stránku: 50
P.č. Názov UZ Meno autora Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (2015) Kategórie UZ podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008)
1 Využitie interaktívnej tabule pri hodnotení dieťaťa Alena Faťolová Nezaradené Nezaradené
2 Šťastie, zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám Stanislava Zdútová Človek a spoločnosť Kultúra
3 Tvorivé dielne. Podpora spolupráce materskej školy a rodiny Daniela Hurná Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
4 Radosti v dúhovej škôlke – Spolupráca materskej školy s rodinou II. Mgr. Lucia Seewaldová Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
5 Námety k výchovno-vzdelávacej činnosti v materskej škole Mgr. Petra Hasajová Nezaradené Nezaradené
6 Motivačný vplyv rozprávky na rozvoj gramotnosti detí predškolského veku Iveta Sotáková Nezaradené Nezaradené
7 Interaktívna tabuľa ako prostriedok edukácie Agneša Thuzová Nezaradené Nezaradené
8 Gramotnosť a jej rozvíjanie prostredníctvom edukačných činností Zdenka Jankurová Nezaradené Nezaradené
9 Betlehemská hviezdička. Pásma a divadielka s vianočnou tematikou Daniela Hurná Človek a spoločnosť Kultúra
10 Hráme sa s digitálnymi technológiami Miroslava Polcová Matematika a práca s informáciami Ja som
11 Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou pracovných listov II. Božena Polláková Jazyk a komunikácia Ja som
12 Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou pracovných listov I. Mgr. Beáta Džačovská Jazyk a komunikácia Ja som
13 Zdravý životný štýl a výchova k zdraviu. Pracovné listy Iveta Dysková Zdravie a pohyb Ja som
14 V rozprávke čistoty Mgr. Zlata Knapíková Zdravie a pohyb Ja som
15 Pohybové hry a činnosti v materskej škole Vlasta Brezovská Zdravie a pohyb Ja som
16 Bacilkovia. Edukačné činnosti na osvojenie si hygienických návykov Mgr. Mariana Kurimská Zdravie a pohyb Ja som
17 Tvorivá grafomotorika vo výtvarnom prejave Slávka Macková Umenie a kultúra Ja som
18 Spolupráca materskej školy a rodiny Diana Bérešová Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
19 Radosti v dúhovej škôlke – spolupráca materskej školy s rodinou I. Mgr. Lucia Seewaldová Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
20 Včielka Bee Bot hľadá kvietky Mgr. Eva Móriková Matematika a práca s informáciami Ja som
21 Včielka Bee-bot v edukačných aktivitách Mgr. Katarína Buľko Matematika a práca s informáciami Ja som
22 Ukážky hier na rozvíjanie matematických predstáv v materskej škole Mgr. Alena Slobodníková Matematika a práca s informáciami Ľudia
23 Edukačné aktivity s využitím Bee - Bot Karina Točená Matematika a práca s informáciami Ja som
24 Edukačné aktivity a pracovné listy so zameraním na matematické predstavy Bc. Veronika Bjalončíková Matematika a práca s informáciami Ľudia
25 Didaktické hry na rozvíjanie matematických predstáv Ľubica Kantorová Matematika a práca s informáciami Ľudia
26 Súbor aktivít zameraný na rozvoj jazykových a komunikatívnych kompetencií rómskych detí Mgr. Alena Vrábľová Jazyk a komunikácia Ja som
27 Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti rozprávkou PaedDr. Anna Knapová Jazyk a komunikácia Kultúra
28 Doplňovačky s prediktabilným textom Bc. Katarína Töröková Jazyk a komunikácia Kultúra
29 Čarovné príbehy v maľovanom čítaní Bc. Monika Kulpová Jazyk a komunikácia Kultúra
30 Psychomotorické hry na rozvoj jemnej motoriky Beáta Siheľská Človek a svet práce Ja som
31 Vláčik slušného správania Anna Rašíková Človek a spoločnosť Ľudia
32 Od Lucie do Vianoc Bc. Anna Bukovinová Človek a spoločnosť Kultúra
33 Bezpečnosť cestnej premávky Katarína Repková Človek a spoločnosť Ja som
34 Ročné obdobia očami detí Anna Kračúnová Človek a príroda Príroda
35 Realizácia edukačných aktivít v materskej škole II. Bc. Iveta Mlynarčíková Nezaradené Nezaradené
36 Realizácia edukačných aktivít v materskej škole I. Bc. Iveta Mlynarčíková Nezaradené Nezaradené
37 Jeseň a jej tajomstvá Námety na rozvíjanie komunikatívnych kompetencií a matematickej gramotnosti Katarína Fedorová Nezaradené Nezaradené
38 Edukačné námety pre materské školy s tematikou prírody Bc. Jaroslava Roziaková Nezaradené Nezaradené
39 Dobrodružstvá včielky Májky. Edukačné aktivity s tematikou leta Zdenka Vojtašková Nezaradené Nezaradené
40 Didaktický materiál s prvkami tvorivej dramatiky Bc. Miroslava Trpáková Nezaradené Nezaradené
41 Didaktické a pohybové hry v materskej škole Magdaléna Vaňová Nezaradené Nezaradené
42 Autokorektívne didaktické prostriedky v edukačnom procese materských škôl Bc. Katarína Töröková Nezaradené Nezaradené
43 Námety k prírodovednému vzdelávaniu v materskej škole Mgr. Tatiana Chnapková Človek a príroda Príroda
44 Využívanie objavných činností v tematickom okruhu Príroda Mgr. Jana Mihóková Človek a príroda Príroda
45 Separovanie odpadu Námety pre predprimárne vzdelávanie Sylvia Zsigraiová Človek a príroda Príroda
46 Jeseň a jej tajomstvá Námety na rozvíjanie prírodovednej gramotnosti Katarína Fedorová Človek a príroda Príroda
47 Edukačné hry a činnosti zamerané na prírodovedné vzdelávanie v materských školách Bc. Veronika Mareková Človek a príroda Príroda
48 Domáce zvieratá v edukačných hrách a činnostiach Vlasta Brezovská Človek a príroda Príroda
49 Rozvíjanie počiatočného čítania, písania a počítania v materskej škole Janka Magurová Nezaradené Nezaradené
50 Príprava detí z marginalizovaných rómskych komunít na vstup do základnej školy Mgr. Ružena Kušniríková Nezaradené Nezaradené

Stránky

CSV
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.