V rámci implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania materské školy zapojené do NP MRK 2 vytvoria učebné zdroje využívané pri implementácii ŠkVP. Každá materská škola vytvorí 2 učebné zdroje, spolu to je 220 učebných zdrojov.
Z dôvodu realizovania inovácii v štátnom vzdelávacom programe sfinalizované učebné zdroje rozdelené do 2 katalógov a to podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) a podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015).
Obe katalógy priebežne dopĺňame.

Databáza učebných zdrojov - všetky zdroje

Celkový počet učebných zdrojov:208
Max. počet záznamov na stránku: 50
P.č. Názov UZ Meno autora Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (2015) zoradiť zostupne Kategórie UZ podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008)
1 Od rozprávky k rozprávaniu – program na rozvoj reči Jana Hudáková Jazyk a komunikácia Ja som
2 Rozprávkove kreslo – Paraniši stolko Rozprávky v edukačných aktivitách Andrea Vojtová Jazyk a komunikácia Kultúra
3 Spracovanie divadelného predstavenia Tri hlúpe kačiatka Zuzana Krupiová Jazyk a komunikácia Kultúra
4 Rozvíjaj sa jazýček Mária Fešková Jazyk a komunikácia Ja som
5 Grafomotorika v materskej škole Eva Makróciová Jazyk a komunikácia Ja som
6 Projekt štruktúrovanej dramatickej hry Snehuľkovia Mgr. Mária Petrovičová Jazyk a komunikácia Kultúra
7 Čmáram, kreslím, píšem… Zbierka pracovných listov Mgr. Miroslava Gállová Jazyk a komunikácia Ja som
8 Rozvoj grafomotorických zručností detí z marginalizovaných rómskych komunít Edita Gallíková Jazyk a komunikácia Ja som
9 Rozprávka Zvonček Mgr. Darina Odlerová Jazyk a komunikácia Kultúra
10 Rok v materskej škole v básniach a riekankach PaedDr. Iveta Hajdúková Jazyk a komunikácia Kultúra
11 Čarovné príbehy v maľovanom čítaní Bc. Monika Kulpová Jazyk a komunikácia Kultúra
12 Edukačné aktivity rozvíjajúce jazykovú a literárnu gramotnosť detí v materskej škole Mgr. Beáta Katona Jazyk a komunikácia Kultúra
13 Detská knižnica, stredisko kultúrneho života školy Iveta Mlynáriková Jazyk a komunikácia Kultúra
14 Edukačné aktivity zamerané na rozvoj komunikatívnych kompetencií detí v materskej škole Bc. Helena Imrová Jazyk a komunikácia Ja som
15 Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou pracovných listov I. Mgr. Beáta Džačovská Jazyk a komunikácia Ja som
16 Rozprávkový chodníček II. Ľudmila Paličková Jazyk a komunikácia Kultúra
17 Rozprávkový svet Mgr. Viktória Madziková Jazyk a komunikácia Kultúra
18 Doplňovačky s prediktabilným textom Bc. Katarína Töröková Jazyk a komunikácia Kultúra
19 Pracovné listy na rozvoj grafomotorických zručností Mgr. Janka Martinská Jazyk a komunikácia Ja som
20 Poslúchaj ma rúčka Miroslava Ďurejová Jazyk a komunikácia Ja som
21 Dramatické hry Iveta Capová Jazyk a komunikácia Kultúra
22 Hravou formou spoznávame spisovný jazyk Božena Gonosová Jazyk a komunikácia Ja som
23 Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou pracovných listov II. Božena Polláková Jazyk a komunikácia Ja som
24 Rozprávkový chodníček Mária Sujová Jazyk a komunikácia Kultúra
25 Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti rozprávkou PaedDr. Anna Knapová Jazyk a komunikácia Kultúra
26 Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v praxi materskej školy Magdaléna Hamráková Jazyk a komunikácia Kultúra
27 Letí, letí rozprávočka Mgr.Marta Brziaková Jazyk a komunikácia Kultúra
28 Šikovní Šmolkovia Bc. Ildikó Bernáthová Jazyk a komunikácia Ja som
29 Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti prostredníctvom maľovaného čítania Katarína Hajduová Jazyk a komunikácia Kultúra
30 Realizácia edukačných aktivít podľa námetov z detskej literatúry Bc. Anna Bertová Jazyk a komunikácia Kultúra
31 Súbor aktivít zameraný na rozvoj jazykových a komunikatívnych kompetencií rómskych detí Mgr. Alena Vrábľová Jazyk a komunikácia Ja som
32 Raz budem žiakom. Rozvíjanie komunikačných zručností dieťaťa z marginalizovanej rómskej komunity Mária Hozová Jazyk a komunikácia Ja som
33 Od zrnka ku koláču Mgr. Pavla Malinová Jazyk a komunikácia Kultúra
34 Zlomjazýček Mgr. Michaela Tatarková Jazyk a komunikácia Ja som
35 Včielka Bee Bot hľadá kvietky Mgr. Eva Móriková Matematika a práca s informáciami Ja som
36 Didaktické hry na rozvíjanie matematických predstáv Ľubica Kantorová Matematika a práca s informáciami Ľudia
37 Využitie edukačných softvérov v materských školách Bc. Andrea Farkasová Matematika a práca s informáciami Ja som
38 Metodický zásobník na interaktívnu tabuľu Bystríkove objavy Mgr. Zuzana Toporcerová Matematika a práca s informáciami Ja som
39 Včielkine Lenkine pracovné listy I. Anna Liptáková Matematika a práca s informáciami Ľudia
40 Interaktívna tabuľa v edukačných aktivitách Anna Grajcárová Matematika a práca s informáciami Ľudia
41 Edukačné aktivity a pracovné listy so zameraním na matematické predstavy Bc. Veronika Bjalončíková Matematika a práca s informáciami Ľudia
42 Objavujme a spoznávajme život okolo materskej školy s digitálnou hračkou Bee-Bot Ildikó Tóthová Matematika a práca s informáciami Ja som
43 Matematika hrou pre najmenších Alica Rusnyáková Matematika a práca s informáciami Ľudia
44 Edukačné aktivity s využitím Bee - Bot Karina Točená Matematika a práca s informáciami Ja som
45 Včielkine Lenkine pracovné listy II. Anna Liptáková Matematika a práca s informáciami Ľudia
46 Matematika v predškolskom veku Bc. Michaela Grajcárová Matematika a práca s informáciami Ľudia
47 Rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít v predprimárnom vzdelávaní Bc. Eva Labusová Matematika a práca s informáciami Ja som
48 Šmolkova matematika Pracovné listy Bc. Zuzana Firmentová Matematika a práca s informáciami Ľudia
49 Ukážky hier na rozvíjanie matematických predstáv v materskej škole Mgr. Alena Slobodníková Matematika a práca s informáciami Ľudia
50 Včielka cestovateľka Mgr. Marcela Buľková Matematika a práca s informáciami Ja som

Stránky

CSV
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.