V rámci implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania materské školy zapojené do NP MRK 2 vytvoria učebné zdroje využívané pri implementácii ŠkVP. Každá materská škola vytvorí 2 učebné zdroje, spolu to je 220 učebných zdrojov.
Z dôvodu realizovania inovácii v štátnom vzdelávacom programe sfinalizované učebné zdroje rozdelené do 2 katalógov a to podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) a podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015).
Obe katalógy priebežne dopĺňame.

Databáza učebných zdrojov - všetky zdroje

Celkový počet učebných zdrojov:208
Max. počet záznamov na stránku: 50
P.č. Názov UZ Meno autora Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (2015) Kategórie UZ podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008)zoradiť zostupne
1 Športujem rád, pohyb je môj kamarát Jarmila Antoničová Zdravie a pohyb Ja som
2 Včielka Bee Bot hľadá kvietky Mgr. Eva Móriková Matematika a práca s informáciami Ja som
3 Čarovné slovíčka. Edukačný projekt Helena Haničáková Človek a spoločnosť Ja som
4 Od rozprávky k rozprávaniu – program na rozvoj reči Jana Hudáková Jazyk a komunikácia Ja som
5 Čisté, zdravé a hravé básne, riekanky a vyčítanky Bc.Adriana Hlávková Zdravie a pohyb Ja som
6 Čistotníček Mgr. Miriama Bartošová Zdravie a pohyb Ja som
7 Pracovné aktivity v materských školách Katarína Pásztorová Človek a svet práce Ja som
8 Cvičíme hravo Bc. Monika Kulpová Zdravie a pohyb Ja som
9 V rozprávke čistoty Mgr. Zlata Knapíková Zdravie a pohyb Ja som
10 Zdravý štart do života Mária Hozová Zdravie a pohyb Ja som
11 Rozvíjaj sa jazýček Mária Fešková Jazyk a komunikácia Ja som
12 Grafomotorika v materskej škole Eva Makróciová Jazyk a komunikácia Ja som
13 Detská športová olympiáda Mgr. Darina Škarbová Zdravie a pohyb Ja som
14 Psychomotorické hry na rozvoj jemnej motoriky Beáta Siheľská Človek a svet práce Ja som
15 Využitie edukačných softvérov v materských školách Bc. Andrea Farkasová Matematika a práca s informáciami Ja som
16 My sme deti maličké, rúčky máme čistučké Anna Rašíková Zdravie a pohyb Ja som
17 Osobnostný a sociálny rozvoj detí v inkluzívnom vzdelávaní v materskej škole Mgr. Ružena Kušniríková Človek a spoločnosť Ja som
18 Čo tie rúčky vedia Anna Koldrásová Človek a svet práce Ja som
19 Metodický zásobník na interaktívnu tabuľu Bystríkove objavy Mgr. Zuzana Toporcerová Matematika a práca s informáciami Ja som
20 Rastieme zdravo Hildegarda Ivančová Zdravie a pohyb Ja som
21 Čmáram, kreslím, píšem… Zbierka pracovných listov Mgr. Miroslava Gállová Jazyk a komunikácia Ja som
22 Zdravý životný štýl a výchova k zdraviu. Pracovné listy Iveta Dysková Zdravie a pohyb Ja som
23 Rozvoj grafomotorických zručností detí z marginalizovaných rómskych komunít Edita Gallíková Jazyk a komunikácia Ja som
24 Objavujme a spoznávajme život okolo materskej školy s digitálnou hračkou Bee-Bot Ildikó Tóthová Matematika a práca s informáciami Ja som
25 Dopravná výchova v predprimárnej edukácii Mgr. Ľudmila Koberová Človek a spoločnosť Ja som
26 Ovocie a zelenina. Edukačné aktivity na ich poznávanie Renáta Triščová Človek a príroda Ja som
27 Podpora zdravia a zdravého životného štýlu (v teórii a praxi materských škôl) PhDr. Irma Kurčíková Zdravie a pohyb Ja som
28 Darček pre babičku Laura Ilavská Človek a svet práce Ja som
29 Mozaika a artefakt z nití v našej škôlke Marta Rückschlosová Človek a svet práce Ja som
30 Rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít v predprimárnom vzdelávaní Bc. Eva Labusová Matematika a práca s informáciami Ja som
31 Edukačné aktivity s využitím Bee - Bot Karina Točená Matematika a práca s informáciami Ja som
32 Edukačné aktivity zamerané na rozvoj komunikatívnych kompetencií detí v materskej škole Bc. Helena Imrová Jazyk a komunikácia Ja som
33 Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou pracovných listov I. Mgr. Beáta Džačovská Jazyk a komunikácia Ja som
34 Škôlka zdravia Bc. Mária Tabajová Zdravie a pohyb Ja som
35 Zdravie a čistota – polovica nášho života Eva Miklošová Zdravie a pohyb Ja som
36 Dopravná výchova Judita Šramková Človek a spoločnosť Ja som
37 Tvorivá grafomotorika vo výtvarnom prejave Slávka Macková Umenie a kultúra Ja som
38 Pracovné listy na rozvoj grafomotorických zručností Mgr. Janka Martinská Jazyk a komunikácia Ja som
39 Poslúchaj ma rúčka Miroslava Ďurejová Jazyk a komunikácia Ja som
40 Edukačná aktivita zdravé potraviny Slávka Semaničová Zdravie a pohyb Ja som
41 Možnosti rozvoja grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít PaedDr. Tatiana Gáborová Umenie a kultúra Ja som
42 Bezpečnosť cestnej premávky Katarína Repková Človek a spoločnosť Ja som
43 Starám sa o svoje telo Martin Lenard Človek a príroda Ja som
44 Hravou formou spoznávame spisovný jazyk Božena Gonosová Jazyk a komunikácia Ja som
45 Hygienické a zdravé návyky v pracovných listoch Anna Jurčová Zdravie a pohyb Ja som
46 Rozvíjanie grafomotorických zručností pomocou pracovných listov II. Božena Polláková Jazyk a komunikácia Ja som
47 Bacilkovia. Edukačné činnosti na osvojenie si hygienických návykov Mgr. Mariana Kurimská Zdravie a pohyb Ja som
48 Včielka cestovateľka Mgr. Marcela Buľková Matematika a práca s informáciami Ja som
49 Rastieme zdravo Monika Bódi Fejesová Zdravie a pohyb Ja som
50 Edukačné aktivity k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie Bc. Zdenka Kiselová Človek a spoločnosť Ja som

Stránky

CSV
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.