V rámci implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania materské školy zapojené do NP MRK 2 vytvoria učebné zdroje využívané pri implementácii ŠkVP. Každá materská škola vytvorí 2 učebné zdroje, spolu to je 220 učebných zdrojov.
Z dôvodu realizovania inovácii v štátnom vzdelávacom programe sfinalizované učebné zdroje rozdelené do 2 katalógov a to podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) a podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015).
Obe katalógy priebežne dopĺňame.

Databáza učebných zdrojov - všetky zdroje

Celkový počet učebných zdrojov:208
Max. počet záznamov na stránku: 50
P.č. Názov UZzoradiť zostupne Meno autora Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (2015) Kategórie UZ podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008)
1 Aktivity na realizáciu interkultúrnej výchovy v podmienkach materskej školy Bc. Agáta Šuleková Človek a spoločnosť Ľudia
2 Aktivity na rozvoj prosociálnej výchovy detí Bc. Agáta Šuleková Človek a spoločnosť Ľudia
3 Aktivity spolupráce materskej školy a rodiny Anna Neuvirthová Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
4 Aktivity z regionálnej výchovy pre celkový rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku Mgr. Dana Koštová Človek a spoločnosť Kultúra
5 Autokorektívne didaktické prostriedky v edukačnom procese materských škôl Bc. Katarína Töröková Nezaradené Nezaradené
6 Bacilkovia. Edukačné činnosti na osvojenie si hygienických návykov Mgr. Mariana Kurimská Zdravie a pohyb Ja som
7 Bádateľské činnosti detí v materskej škole Eva Jusková Človek a príroda Príroda
8 Betlehemská hviezdička. Pásma a divadielka s vianočnou tematikou Daniela Hurná Človek a spoločnosť Kultúra
9 Bezpečne na ceste Csilla Bánová Človek a spoločnosť Ja som
10 Bezpečnosť cestnej premávky Katarína Repková Človek a spoločnosť Ja som
11 Čarovné hry a cvičenia pre deti Natália Balogová Nezaradené Nezaradené
12 Čarovné príbehy v maľovanom čítaní Bc. Monika Kulpová Jazyk a komunikácia Kultúra
13 Čarovné slovíčka. Edukačný projekt Helena Haničáková Človek a spoločnosť Ja som
14 Čerstvé ovocie, zelenina a deti Hajnalka Šipošová Nezaradené Nezaradené
15 Chráňme si našu Zem Mgr. Lucia Petrišová Človek a príroda Príroda
16 Chrobáčiky objavujú prírodu Miroslava Profantová Človek a príroda Príroda
17 Čisté, zdravé a hravé básne, riekanky a vyčítanky Bc.Adriana Hlávková Zdravie a pohyb Ja som
18 Čistotníček Mgr. Miriama Bartošová Zdravie a pohyb Ja som
19 Čmáram, kreslím, píšem… Zbierka pracovných listov Mgr. Miroslava Gállová Jazyk a komunikácia Ja som
20 Čo tie rúčky vedia Anna Koldrásová Človek a svet práce Ja som
21 Cvičíme hravo Bc. Monika Kulpová Zdravie a pohyb Ja som
22 Darček pre babičku Laura Ilavská Človek a svet práce Ja som
23 Deň na kolesách Mgr. Lenka Kozáková Človek a spoločnosť Ja som
24 Deti sveta Mgr. Margareta Špániková Človek a príroda Kultúra
25 Detská knižnica, stredisko kultúrneho života školy Iveta Mlynáriková Jazyk a komunikácia Kultúra
26 Detská športová olympiáda Mgr. Darina Škarbová Zdravie a pohyb Ja som
27 Didaktické a pohybové hry v materskej škole Magdaléna Vaňová Nezaradené Nezaradené
28 Didaktické hry na rozvíjanie matematických predstáv Ľubica Kantorová Matematika a práca s informáciami Ľudia
29 Didaktický materiál s prvkami tvorivej dramatiky Bc. Miroslava Trpáková Nezaradené Nezaradené
30 Dobrodružstvá včielky Májky. Edukačné aktivity s tematikou leta Zdenka Vojtašková Nezaradené Nezaradené
31 Domáce zvieratá v edukačných hrách a činnostiach Vlasta Brezovská Človek a príroda Príroda
32 Doplňovačky s prediktabilným textom Bc. Katarína Töröková Jazyk a komunikácia Kultúra
33 Dopravná výchova Judita Šramková Človek a spoločnosť Ja som
34 Dopravná výchova v predprimárnej edukácii Mgr. Ľudmila Koberová Človek a spoločnosť Ja som
35 Dramatické hry Iveta Capová Jazyk a komunikácia Kultúra
36 Edukačná aktivita zdravé potraviny Slávka Semaničová Zdravie a pohyb Ja som
37 Edukačné aktivity a pracovné listy so zameraním na matematické predstavy Bc. Veronika Bjalončíková Matematika a práca s informáciami Ľudia
38 Edukačné aktivity k rozvíjaniu emocionálnej inteligencie Bc. Zdenka Kiselová Človek a spoločnosť Ja som
39 Edukačné aktivity pre prácu s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole Anna Dolinská Nezaradené Nezaradené
40 Edukačné aktivity rozvíjajúce jazykovú a literárnu gramotnosť detí v materskej škole Mgr. Beáta Katona Jazyk a komunikácia Kultúra
41 Edukačné aktivity s využitím Bee - Bot Karina Točená Matematika a práca s informáciami Ja som
42 Edukačné aktivity s využitím digitálnych technológií a tvorivej dramatiky v praxi Ivana Severová Bachroňová Nezaradené Nezaradené
43 Edukačné aktivity so zameraním na environmentálnu výchovu a mediálnu výchovu Bc. Veronika Bjalončíková Nezaradené Nezaradené
44 Edukačné aktivity v obsahových celkoch Jana Galová Nezaradené Nezaradené
45 Edukačné aktivity zamerané na rozvoj komunikatívnych kompetencií detí v materskej škole Bc. Helena Imrová Jazyk a komunikácia Ja som
46 Edukačné činnosti a hry zamerané na osobnostný, sociálny a morálny rozvoj osobnosti dieťaťa v predškolskom veku Mgr. Ľudmila Husovská Človek a spoločnosť Ja som
47 Edukačné hry a činnosti zamerané na prírodovedné vzdelávanie v materských školách Bc. Veronika Mareková Človek a príroda Príroda
48 Edukačné námety pre materské školy s tematikou prírody Bc. Jaroslava Roziaková Nezaradené Nezaradené
49 Edukačný projekt Domáce zvieratá Mgr. Jana Bocková Nezaradené Nezaradené
50 Edukačný projekt environmentálnej výchovy v materskej škole Bc. Eva Frická Človek a príroda Príroda

Stránky

CSV
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.