V rámci implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania materské školy zapojené do NP MRK 2 vytvoria učebné zdroje využívané pri implementácii ŠkVP. Každá materská škola vytvorí 2 učebné zdroje, spolu to je 220 učebných zdrojov.
Z dôvodu realizovania inovácii v štátnom vzdelávacom programe sfinalizované učebné zdroje rozdelené do 2 katalógov a to podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) a podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015).
Obe katalógy priebežne dopĺňame.

Databáza učebných zdrojov - všetky zdroje

Celkový počet učebných zdrojov:208
Max. počet záznamov na stránku: 50
P.č. Názov UZ Meno autora Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (2015) Kategórie UZ podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008)
51 Edukačné aktivity so zameraním na environmentálnu výchovu a mediálnu výchovu Bc. Veronika Bjalončíková Nezaradené Nezaradené
52 Rozprávkový karneval Školský projekt Tímea Majerová Človek a spoločnosť Kultúra
53 Rozprávkove kreslo – Paraniši stolko Rozprávky v edukačných aktivitách Andrea Vojtová Jazyk a komunikácia Kultúra
54 Realizácia edukačných aktivít podľa námetov z detskej literatúry Bc. Anna Bertová Jazyk a komunikácia Kultúra
55 Oslavujeme Deň matiek a Mesiac úcty k starším Tímea Majerová Umenie a kultúra Kultúra
56 Námety k oslavám ku Dňa matiek Bc. Klaudia Hricová Človek a spoločnosť Kultúra
57 Jesenná paleta. Edukačné aktivity s využitím výtvarnej výchovy Mgr. Mariana Jančiková Umenie a kultúra Kultúra
58 Zdravý štart do života Mária Hozová Zdravie a pohyb Ja som
59 Veselý úsmev. Námety k výchove k starostlivosti o zúbky Mária Korečková Zdravie a pohyb Ja som
60 Včielka cestovateľka Mgr. Marcela Buľková Matematika a práca s informáciami Ja som
61 Pracovné listy na rozvoj grafomotorických zručností Mgr. Janka Martinská Jazyk a komunikácia Ja som
62 Ovocie a zelenina. Edukačné aktivity na ich poznávanie Renáta Triščová Človek a príroda Ja som
63 My sme deti maličké, rúčky máme čistučké Anna Rašíková Zdravie a pohyb Ja som
64 Čarovné slovíčka. Edukačný projekt Helena Haničáková Človek a spoločnosť Ja som
65 Spoločne viac dokážeme Mgr. Danka Simanová Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
66 Zvieratá, ktoré žijú v zajatí snehu Bc. Eva Kišoňová Človek a príroda Príroda
67 Príroda sa zobudila Mgr. Viktória Boján Človek a príroda Príroda
68 Hry a edukačné činnosti s tématikou prírody Silvia Gatialová Človek a príroda Príroda
69 Environmentálna výchova v materskej škole Jana Vinceová Človek a príroda Príroda
70 Edukačný projekt environmentálnej výchovy v materskej škole Bc. Eva Frická Človek a príroda Príroda
71 Bádateľské činnosti detí v materskej škole Eva Jusková Človek a príroda Príroda
72 Strom života Martina Kurečková Nezaradené Nezaradené
73 Rozprávkou Pampúšik spoznávam Katarína Šedivá Nezaradené Nezaradené
74 Prvky integrovaného vyučovania v materskej škole Štecková Lenka Nezaradené Nezaradené
75 Pri hre si rozumieme Mgr. Mária Pagorová Nezaradené Nezaradené
76 Poďme sa spolu hrať Zbierka hier II. Alžbeta Boženská Nezaradené Nezaradené
77 Poďme sa spolu hrať Zbierka hier I. Mgr. Ivana Boženská Nezaradené Nezaradené
78 Od pramienka k moru Darina Henczová Nezaradené Nezaradené
79 Farebný vláčik v edukačných aktivitách materskej školy Katarína Mihalíková Nezaradené Nezaradené
80 Edukačné aktivity s využitím digitálnych technológií a tvorivej dramatiky v praxi Ivana Severová Bachroňová Nezaradené Nezaradené
81 Edukačné aktivity pre prácu s deťmi z marginalizovaných rómskych komunít v materskej škole Anna Dolinská Nezaradené Nezaradené
82 Čarovné hry a cvičenia pre deti Natália Balogová Nezaradené Nezaradené
83 Matematika v predškolskom veku Bc. Michaela Grajcárová Matematika a práca s informáciami Ľudia
84 Interaktívna tabuľa v edukačných aktivitách Anna Grajcárová Matematika a práca s informáciami Ľudia
85 Zošit edukačných hier s regionálnym zameraním Nataša Tatranská Človek a spoločnosť Kultúra
86 Využitie prvkov regionálnych tradícií v predprimárnom vzdelávaní Mária Krausová Človek a spoločnosť Kultúra
87 Školský projekt Malinôčka s regionálnym zameraním Nataša Tatranská Človek a spoločnosť Kultúra
88 Rozprávkový svet Mgr. Viktória Madziková Jazyk a komunikácia Kultúra
89 Rok v materskej škole v básniach a riekankach PaedDr. Iveta Hajdúková Jazyk a komunikácia Kultúra
90 Poďte s nami na oslavy Gabriela Šrenkelová Človek a spoločnosť Kultúra
91 Zlomjazýček Mgr. Michaela Tatarková Jazyk a komunikácia Ja som
92 Ochrana zdravia Katarína Repková Zdravie a pohyb Ja som
93 Možnosti rozvoja grafomotoriky pomocou výtvarných aktivít PaedDr. Tatiana Gáborová Umenie a kultúra Ja som
94 Mozaika a artefakt z nití v našej škôlke Marta Rückschlosová Človek a svet práce Ja som
95 Metodický zásobník na interaktívnu tabuľu Bystríkove objavy Mgr. Zuzana Toporcerová Matematika a práca s informáciami Ja som
96 Čistotníček Mgr. Miriama Bartošová Zdravie a pohyb Ja som
97 Z každého rožku trošku Mgr. Viera Fecenková Nezaradené Nezaradené
98 S pirátom Fúzačom na cestách Mgr. Lucia Kalafusová Nezaradené Nezaradené
99 Realizácia edukačných aktivít v materskej škole Ivana Severová Bachroňová Nezaradené Nezaradené
100 Materská škola plná pohody a zábavy (doplnkové aktivity materskej školy) Mgr. Slávka Benčková Nezaradené Nezaradené

Stránky

CSV
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.