V rámci implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania materské školy zapojené do NP MRK 2 vytvoria učebné zdroje využívané pri implementácii ŠkVP. Každá materská škola vytvorí 2 učebné zdroje, spolu to je 220 učebných zdrojov.
Z dôvodu realizovania inovácii v štátnom vzdelávacom programe sfinalizované učebné zdroje rozdelené do 2 katalógov a to podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) a podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015).
Obe katalógy priebežne dopĺňame.

Databáza učebných zdrojov - všetky zdroje

Celkový počet učebných zdrojov:208
Max. počet záznamov na stránku: 50
P.č. Názov UZ Meno autora Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (2015) Kategórie UZ podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008)
101 Hra ako prostriedok rozvoja osobnosti dieťaťa (v teórii a praxi) PhDr. Irma Kurčíková Nezaradené Nezaradené
102 Čerstvé ovocie, zelenina a deti Hajnalka Šipošová Nezaradené Nezaradené
103 Rok v materskej škole Mgr. Lenka Forróová Spolupráca materskej školy s inými subjektmi Spolupráca materskej školy s inými subjektmi
104 Učíme sa spolu škola a rodina Jana Dobranská Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
105 Spolupráca materskej školy a rodiny detí z marginalizovaných rómskych komunít Marta Dynisová Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
106 Prečítaj mi rozprávku Mgr. Danka Simanová Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
107 Kooperácia s rodičmi detí z marginalizovaných rómskych komunít Bc. Lucia Vojtaničová Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
108 Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti v praxi materskej školy Magdaléna Hamráková Jazyk a komunikácia Kultúra
109 Regionálne okienko – od januára po december Oľga Kaľavská Človek a svet práce Kultúra
110 Edukačné aktivity rozvíjajúce jazykovú a literárnu gramotnosť detí v materskej škole Mgr. Beáta Katona Jazyk a komunikácia Kultúra
111 Deti sveta Mgr. Margareta Špániková Človek a príroda Kultúra
112 Žiť zdravo – plávať hravo Mgr. Beáta Katona Zdravie a pohyb Príroda
113 Príroda a jej ochrana Emília Petričková Človek a príroda Príroda
114 Enviroprojekt zážitkovým učením Mgr. Silvia Hrehová Človek a príroda Príroda
115 Včielkine Lenkine pracovné listy II. Anna Liptáková Matematika a práca s informáciami Ľudia
116 Včielkine Lenkine pracovné listy I. Anna Liptáková Matematika a práca s informáciami Ľudia
117 Rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom prosociálnych hier v materskej škole Bc. Janette Grácová Človek a spoločnosť Ľudia
118 Aktivity na rozvoj prosociálnej výchovy detí Bc. Agáta Šuleková Človek a spoločnosť Ľudia
119 Aktivity na realizáciu interkultúrnej výchovy v podmienkach materskej školy Bc. Agáta Šuleková Človek a spoločnosť Ľudia
120 Škôlka zdravia Bc. Mária Tabajová Zdravie a pohyb Ja som
121 Rozvoj grafomotorických zručností detí z marginalizovaných rómskych komunít Edita Gallíková Jazyk a komunikácia Ja som
122 Rozvíjaj sa jazýček Mária Fešková Jazyk a komunikácia Ja som
123 Raz budem žiakom. Rozvíjanie komunikačných zručností dieťaťa z marginalizovanej rómskej komunity Mária Hozová Jazyk a komunikácia Ja som
124 Rastieme zdravo Monika Bódi Fejesová Zdravie a pohyb Ja som
125 Poslúchaj ma rúčka Miroslava Ďurejová Jazyk a komunikácia Ja som
126 Podpora zdravia a zdravého životného štýlu (v teórii a praxi materských škôl) PhDr. Irma Kurčíková Zdravie a pohyb Ja som
127 Osobnostný a sociálny rozvoj detí v inkluzívnom vzdelávaní v materskej škole Mgr. Ružena Kušniríková Človek a spoločnosť Ja som
128 Od rozprávky k rozprávaniu – program na rozvoj reči Jana Hudáková Jazyk a komunikácia Ja som
129 Hry a činnosti na rozvoj hrubej motoriky a lokomočných pohybov Bc. Jana Mattová Zdravie a pohyb Ja som
130 Hravou formou spoznávame spisovný jazyk Božena Gonosová Jazyk a komunikácia Ja som
131 Edukačné aktivity zamerané na rozvoj komunikatívnych kompetencií detí v materskej škole Bc. Helena Imrová Jazyk a komunikácia Ja som
132 Čmáram, kreslím, píšem… Zbierka pracovných listov Mgr. Miroslava Gállová Jazyk a komunikácia Ja som
133 Cvičíme hravo Bc. Monika Kulpová Zdravie a pohyb Ja som
134 Využitie učebnej pomôcky Dvanásť vedomostí Edita Dienešová Nezaradené Nezaradené
135 Využitie rozprávky v predprimárnom vzdelávaní Ľubica Gogolová Nezaradené Nezaradené
136 Vláčik Separáčik Mgr. Katarína Jurčová Nezaradené Nezaradené
137 Projekt v materskej škole Ľudmila Podjavorinská - Do školy Nikoleta Gál Godó Nezaradené Nezaradené
138 Obríkov pracovný zošit v praxi Edita Dienešová Nezaradené Nezaradené
139 LES Mária Bendíková Nezaradené Nezaradené
140 Edukačný projekt Domáce zvieratá Mgr. Jana Bocková Nezaradené Nezaradené
141 Edukačné aktivity v obsahových celkoch Jana Galová Nezaradené Nezaradené
142 Róm – Neróm, hrajme sa spolu Milada Hedvigyová Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
143 Aktivity spolupráce materskej školy a rodiny Anna Neuvirthová Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
144 Zaspievaj si s orieškom Mgr. Lenka Kozáková Umenie a kultúra Kultúra
145 Rozvíjanie predčitateľskej gramotnosti prostredníctvom maľovaného čítania Katarína Hajduová Jazyk a komunikácia Kultúra
146 Rok v materskej škole - Keď prichádza jar Mgr. Dana Koštová Človek a spoločnosť Kultúra
147 Regionálne prvky v edukačnom procese materskej školy Anna Sukovatá Človek a spoločnosť Kultúra
148 Ľudové tradície v štyroch ročných obdobiach Mgr. Anna Rojková Človek a spoločnosť Kultúra
149 Aktivity z regionálnej výchovy pre celkový rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku Mgr. Dana Koštová Človek a spoločnosť Kultúra
150 Projektové vyučovanie - Voda Mgr. Radoslava Flimerová Človek a príroda Príroda

Stránky

CSV
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.