V rámci implementácie inkluzívneho modelu vzdelávania materské školy zapojené do NP MRK 2 vytvoria učebné zdroje využívané pri implementácii ŠkVP. Každá materská škola vytvorí 2 učebné zdroje, spolu to je 220 učebných zdrojov.
Z dôvodu realizovania inovácii v štátnom vzdelávacom programe sfinalizované učebné zdroje rozdelené do 2 katalógov a to podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008) a podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho 
vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2015).
Obe katalógy priebežne dopĺňame.

Databáza učebných zdrojov - všetky zdroje

Celkový počet učebných zdrojov:208
Max. počet záznamov na stránku: 50
P.č. Názov UZ Meno autora Kategórie UZ podľa vzdelávacích oblastí podľa Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v MŠ (2015) Kategórie UZ podľa tematických okruhov podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008)
151 Projektové vyučovanie – Cestujeme svetom Mgr. Radoslava Flimerová Človek a príroda Príroda
152 Prírodovedné aktivity v materskej škole Bc. Jana Čajková Človek a príroda Príroda
153 Námety k prírodovednému vzdelávaniu v materskej škole Judita Šramková Človek a príroda Príroda
154 Mladí pestovatelia Hildegarda Sany Človek a príroda Príroda
155 Chráňme si našu Zem Mgr. Lucia Petrišová Človek a príroda Príroda
156 Environmentálny svet Aneta Liptáková Človek a príroda Príroda
157 Šmolkova matematika Pracovné listy Bc. Zuzana Firmentová Matematika a práca s informáciami Ľudia
158 Matematika hrou pre najmenších Alica Rusnyáková Matematika a práca s informáciami Ľudia
159 Využitie edukačných softvérov v materských školách Bc. Andrea Farkasová Matematika a práca s informáciami Ja som
160 Športujem rád, pohyb je môj kamarát Jarmila Antoničová Zdravie a pohyb Ja som
161 Šikovní Šmolkovia Bc. Ildikó Bernáthová Jazyk a komunikácia Ja som
162 Starám sa o svoje telo Martin Lenard Človek a príroda Ja som
163 Rozvíjanie digitálnej gramotnosti detí z marginalizovaných rómskych komunít v predprimárnom vzdelávaní Bc. Eva Labusová Matematika a práca s informáciami Ja som
164 Rastieme zdravo Hildegarda Ivančová Zdravie a pohyb Ja som
165 Pracovné aktivity v materských školách Katarína Pásztorová Človek a svet práce Ja som
166 Pohybové a relaxačné cvičenia v materskej škole Mgr. Petra Hasajová Zdravie a pohyb Ja som
167 Hygienické a zdravé návyky v pracovných listoch Anna Jurčová Zdravie a pohyb Ja som
168 Dopravná výchova Judita Šramková Človek a spoločnosť Ja som
169 Dopravná výchova v predprimárnej edukácii Mgr. Ľudmila Koberová Človek a spoločnosť Ja som
170 Detská športová olympiáda Mgr. Darina Škarbová Zdravie a pohyb Ja som
171 Deň na kolesách Mgr. Lenka Kozáková Človek a spoločnosť Ja som
172 Bezpečne na ceste Csilla Bánová Človek a spoločnosť Ja som
173 Škôlkari objavujú tajomstvá jesennej prírody Mgr. Iveta Vargová Nezaradené Nezaradené
174 Jeseň, pani bohatá Danica Jakabová Nezaradené Nezaradené
175 Jarné kvety Bc. Zuzana Firmentová Nezaradené Nezaradené
176 Hry so zameraním na rozvoj kompetencií dieťaťa v predškolskom veku Mgr. Gabriela Timková Nezaradené Nezaradené
177 Hravé učenie Monika Hiráková Nezaradené Nezaradené
178 Spolupráca materskej školy s obecnou knižnicou Bc. Eva Žúdelová Spolupráca materskej školy s inými subjektmi Spolupráca materskej školy s inými subjektmi
179 Spolupráca materskej školy a rodiny Mária Kopečková Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
180 Rodič ako súčasť materskej školy Eva Hluchá Spolupráca materskej školy s rodinou Spolupráca materskej školy s rodinou
181 Spracovanie divadelného predstavenia Tri hlúpe kačiatka Zuzana Krupiová Jazyk a komunikácia Kultúra
182 Rozvoj grafomotorických zručností cez výtvarné techniky Mgr. Klára Slabeciusová Umenie a kultúra Kultúra
183 Rozprávkový chodníček Mária Sujová Jazyk a komunikácia Kultúra
184 Rozprávkový chodníček II. Ľudmila Paličková Jazyk a komunikácia Kultúra
185 Rozprávka Zvonček Mgr. Darina Odlerová Jazyk a komunikácia Kultúra
186 Projekt štruktúrovanej dramatickej hry Snehuľkovia Mgr. Mária Petrovičová Jazyk a komunikácia Kultúra
187 Od zrnka ku koláču Mgr. Pavla Malinová Jazyk a komunikácia Kultúra
188 Letí, letí rozprávočka Mgr.Marta Brziaková Jazyk a komunikácia Kultúra
189 Dramatické hry Iveta Capová Jazyk a komunikácia Kultúra
190 Detská knižnica, stredisko kultúrneho života školy Iveta Mlynáriková Jazyk a komunikácia Kultúra
191 Výlet do lesa Mgr. Júlia Bláha Človek a príroda Príroda
192 Štyri ročné obdobia zážitkovým učením Jana Jakubová Človek a spoločnosť Príroda
193 Poznaj a chráň našu prírodu Martin Lenard Človek a príroda Príroda
194 Chrobáčiky objavujú prírodu Miroslava Profantová Človek a príroda Príroda
195 Tvorivá dramatika v materskej škole Magdaléna Hudáková Človek a spoločnosť Ľudia
196 Priateľstvo je vzácny dar Bc. Bižová Lucia Človek a spoločnosť Ľudia
197 Ja a moji kamaráti Mgr. Mária Dianová Človek a spoločnosť Ľudia
198 Hry na podporu socializácie a komunikácie detí predškolského veku Bc. Zdenka Kiselová Človek a spoločnosť Ľudia
199 Hráme sa spolu ruka v ruke Mgr. Iveta Migašová Človek a spoločnosť Ľudia
200 Zdravie a čistota – polovica nášho života Eva Miklošová Zdravie a pohyb Ja som

Stránky

CSV
Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.